Hore ↑

10.09.2020

MESTO PLÁNUJE V AREÁLI MÚZEA SENICA OBNOVIŤ PÔVODNÝ PARK S FUNKCIAMI VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ

vstup do Sokolovne 30 roky 20teho storočia

Po úspešnej rekonštrukcii budovy bývalého letohrádku, neskôr sokolovne a vybudovania nového mestského múzea, je ďalším zámerom senickej radnice komplexná obnova priľahlého areálu.

Preto za týmto účelom mesto vypracovalo projekt „Revitalizácia exteriéru Sokolovne – park“, s ktorým sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia realizáciou viacerých vodozádržných opatrení, ktoré v konečnom dôsledku zlepšia mestskú klímu. „Od začiatku bolo našou snahou, aby sme po náročnej rekonštrukcii budovy bývalej sokolovne pristúpili aj k obnove jej areálu a vytvorili tak v Senici ďalší plnohodnotný multifunkčný priestor, z ktorého budú mať prospech všetci obyvatelia mesta i návštevníci,“ vysvetľuje primátor mesta Martin Džačovský.

Zámerom projektu je celková obnova parku i celého areálu pri Múzeu Senica. „Komplexná revitalizácia parku obsahuje riešenia, ktoré podporujú zadržiavanie vody, čo v praxi bude znamenať náhradu nepriepustných povrchov za priepustné, realizáciu dažďových záhrad a vsakovacích boxov, ktoré budú zachytávať zrážkovú vodu odvedenú zo strechy budovy,“ objasňujú projektové manažérky Zuzana Gašparová a Dana Jurková z Oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy Mestského úradu Senica. Súčasnú asfaltovú plochu (1356 m²) tak podľa projektu nahradia okrem zelených plôch s výsadbou, napríklad mlatové chodníky, ktoré sa používajú v historických parkoch a spevnené plochy zo žulových kociek. Okrem komplexnej obnovy zelene pôjde aj o doplnenie parkového mobiliáru - predovšetkým v podobe lavičiek, košov a stojanov na bicykle.

„Premena nepriepustných povrchov areálu budúceho parku na priepustné v kombinácii s výsadbou podporí zadržiavanie vody v priestore, ktorá sa odrazí vo vlhkosti pôdy a vzduchu, čo sa v letnom období odrazí na znížení teplôt,“ dopĺňa klimatické benefity projektu Dana Jurková.

Zámer mesta Senica uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok vo výške 377 803, 58 eura z Operačného programu Kvalita životného prostredia na komplexnú revitalizáciu parku pri budove mestského múzea so zabezpečením spolufinacovania v sume 18 890,19 eura musia ešte odobriť poslanci, ktorí budú o materiáli hlasovať na rokovaní mestského zastupiteľstva 24. septembra.

Keďže budova mestského múzea je od roku 2016 národnou kultúrnou pamiatkou, projekt revitalizácie parku mesto konzultovalo s Krajským pamiatkovým úradom Trnava. Ten prišiel aj s požiadavkou rekonštrukcie celého oplotenia areálu do pôvodnej podoby a takisto s požiadavkou obnovy stĺpu a dreviny, ktorá podľa dobových fotografií pred budovou bývalej sokolovne bola zasadená. Tieto požiadavky však nie sú súčasťou uvádzaného projektu, nakoľko svojím charakterom nespadajú do oprávnených výdavkov. Radnica sa však v budúcnosti bude snažiť nájsť iné alternatívne spôsoby financovania týchto finančne náročných požiadaviek.

logo_itre.svg logo_unia.svg