Hore ↑
Logo projektu Interreg V-A

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu: Česká cesta

Kód projektu: 304021C879

Kód ŽoNFP: NFP304020C879

Operačný program: 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 Kvalitné životné prostredie

Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Miesto realizácie projektu

Slovenská republika, Trnavský kraj, okres Senica, Senica

Česká republika, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, Klobouky u Brna

Popis projektu

Spoločným menovateľom cezhraničnej spolupráce a jej výstupov je história cezhraničného regiónu na pozadí fenoménu historickej Českej cesty. Na prezentáciu témy bude v Senici zrekonštruovaná posledná historická budova, bývalý letohrádok, neskôr Sokolovňa. Bude v nej zriadené mestské múzeum s nosnou témou Českej cesty. Po rekonštrukcii bude objekt zapísaný do zoznamu NKP SR. V chátrajúcom zámku v Kloboukách u Brna so sídlom 100 ročného národopisného múzea bude revitalizovaná, inovovaná a rozšírená expozícia. Čiastočne bude zrekonštruovaný zámok (NKP). Nové expozície s cezhraničným presahom zostaví cezhraničný tím odborníkov. Cieľom projektu je zviditeľniť menej známe kultúrne dedičstvo, vytvoriť ucelený produkt a nové ciele kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 24

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu

(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): 02/2018

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:

(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 02/2020 (08/2020)

Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavný prijímateľ: Mesto Senica

Typ aktivity:

A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.

 • A01 - Rekonštrukcia/ revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva (stavebné práce): 06/2018 - 09/2019
 • A02 - Obstaranie vybavenia rekonštruovaných/revitalizovaných/vybudovaných objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva: 07/2019 - 12/2019
 • A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných lebo výstavných expozícií cezhraničného charakteru: 02/2018 - 01/2020
 • A07 - Stretnutie pracovného tímu: 02/2018 - 02/2020
 • A10 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo): 09/2019 - 02/2020
 • A11 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo): 05/2018 - 02/2020
 • A12 - Značenie vo vzťahu k realizovanému objektu: 07/2019 - 02/2020

Typ aktivity:

B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.

 • B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď.): 09/2019 - 02/2020

Typ aktivity:

F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.

 • F02 - Využitie mobilných technológií pre prezentáciu a propagáciu turistických atraktivít regiónu (audio sprievodca, GPS technológie, QR kódy): 06/2019 - 02/2020
 • F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity: 06/2019 - 02/2020
 • Riadenie projektu 02/2018 02/2020
 • Zabezpečenie povinnej publicity projektu 02/2018 02/2020

Hlavný cezhraničný partner: Město Klobouky u Brna

Typ aktivity:

A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.

 • A01 - Rekonštrukcia/ revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva (stavebné práce): 11/2018 - 08/2019
 • A02 - Obstaranie vybavenia rekonštruovaných/revitalizovaných/vybudovaných objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva: 02/2018 - 06/2019
 • A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných lebo výstavných expozícií cezhraničného charakteru: 02/2018 - 02/2020
 • A07 - Stretnutie pracovného tímu: 02/2018 02/2020
 • A10 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo) 09/2019 02/2020
 • A11 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo) 05/2018 02/2020
 • A12 - Značenie vo vzťahu k realizovanému objektu 09/2019 02/2020

Typ aktivity:

B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.

 • B09 - Rozširovanie turistických informačných centier/ infobodov/ infostánkov/mestských informačných turistických systémov za účelom preukázaného zvýšenia informovanosti o turistických atraktivitách cezhraničného regiónu: 08/2018 - 02/2020

Typ aktivity:

F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.

 • F02 - Využitie mobilných technológií pre prezentáciu a propagáciu turistických atraktivít regiónu (audio sprievodca, GPS technológie, QR kódy): 06/2019 - 02/2020
 • F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity: 06/2019 - 02/2020
 • Riadenie projektu 02/2018 - 02/2020
 • Zabezpečenie povinnej publicity projektu 02/2018 - 02/2020

Financovanie projektu

Forma financovania: Nenávratný grant

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 531 065,49 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ: 1 301 405,66 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR: 106 959,44 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR: 23 073,55 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 99 626,84 €


Tabulka financovania projektu

Videoreportáže:

logo_itre.svg logo_unia.svg