Hore ↑

09.11.2021

OCENENIE NAJLEPŠÍCH ŠTUDENTOV PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA ŠTUDENTSTVA 2021

Najlepší z najlepších - študenti stredných škôl z nášho mesta, pre ktorých je štúdium alfou a omegou, študenti, ktorí neváhajú pre svoju školu a svoje vzdelanie mnohé urobiť a aj mnohé si odoprieť, dostali na dnes pozvanie od primátora mesta, aby si pri príležitosti Dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu prevzali ocenenie za vynikajúce študijné výsledky, ale aj úspechy v mimoškolských aktivitách. Kvôli protipandemickým opatreniam sa tradičný Deň študentstva na radnici presunul na netradičné miesto - do reprezentačných priestorov novootvoreného Múzea Senica. V Senici si takéto oceňovanie užilo už devätnásť generácií žiakov stredných škôl.

Študentov na ocenenie navrhli vedenia štyroch stredných škôl a študentské rady. Ide o mladých, ktorí sú príkladom pre ostatných, zapálili v sebe pomyselný oheň a zapaľujú ďalších.

Každá zo senických stredných škôl, na ktorých sa vzdelávate, má svoje špecifiká a je zameraná na niečo iné. Napriek tomu sa vo všetkých nomináciách dalo nájsť spoločné pojítko – vy všetci ste dokázali vystúpiť z priemeru a ukázali ste, že dokážete byť dobrým a kvalitným vzorom pre ostatných. Našli ste si čas a priestor na to, aby ste sa venovali niečomu zmysluplnému nad rámec vašich povinností, čo sa cení a čo ma napĺňa ozajstnou nádejou. Nádejou, že ako nastupujúca generácia našej spoločnosti budete uplatňovať a rozvíjať hodnoty, akými sú pracovitosť, poctivosť, čestnosť a slušnosť,“ prihovoril sa študentom primátor mesta Martin Džačovský. Vo svojom príhovore však nezabudol podotknúť, že úspech študentov je v tomto prípade výsledkom tímovej práce, od zodpovedného vedenia školy, skúseného prístupu učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov, podpory rodičov i kamarátov žiakov, ale tiež ich osobnej húževnatosti a vytrvalosti. „Preto aj im všetkým patrí moje úprimné poďakovanie za odvedenú prácu a podporu,“ dodal.

Možno sa niekto pozastaví nad tým, aký to bol školský rok, keď sa žiaci prezenčne učili iba okolo desať týždňov. Vyučovanie však bežalo dištančne, a preto nezáleží na tom, či boli v škole alebo za počítačom v izbe, študenti nesedeli so založenými rukami. Práve na online výučbe museli urobiť kus práce navyše, zvládnuť väčší balík vedomostí, tvoriť samostatne projekty, pripraviť sa na olympiády a množstvo ďalších aktivít. U mnohých je ocenenie aj za výsledky za predchádzajúce roky. A veru sú hodné obdivu.

Ocenení študenti si z rúk primátora mesta Martina Džačovského, riaditeľky Centra voľného času Silvie Krišákovej a vedúcej Oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Renáty Hebnárovej prevzali diplom, plaketu mesta a malý darček.

Počas podujatia bola predstavená aj nová predsedníčka Študentského parlamentu mesta Katka Valúchová. Katarína Valúchová je tretiačkou na senickom gymnáziu. Členkou parlamentu je už od r. 2019. Je samostatná, komunikatívna, orientuje sa v spoločenskom dianí, rada píše a tvorí v literatúre, je výborná recitátorka a moderátorka. Predsednícku štafetu prevzala po odchádzajúcej predsedníčke Adele Sadloňovej, ktorej stredoškolská dráha skončila a pokračuje v štúdiu na vysokej škole.

Každoročne je súčasťou Dňa študentstva na radnici aj odovzdávanie ocenenia osobnosti, ktorú si naopak volia študenti. Takúto osobnosť si volia z empatických a zanietených dospelých, ktorí to s nimi vedia, majú so študentami dobré vzťahy, komunikujú s nimi a slová ako nejde alebo neexistuje nepoznajú. Udelenie Ceny senickej mládeže bolo tento rok prvýkrát prerušené, no bude pokračovať so zmenenými pravidlami od roku 2022. Poslednú trofej za rok 2020 získala riaditeľka Gymnázia L. Novomeského Iveta Petrovičová. Vlani si odovzdanie síce zažila, ale iba u seba v riaditeľni za účasti delegácie študentského parlamentu. Preto sa študenti rozhodli pozvať ju na toto podujatie, aby jej poďakovali za priateľský prístup a najmä ochotu venovať sa im nad rámec svojich povinností a skrátka kedykoľvek. „A je jedno, či ste anketu vyhrali vlani! Vy ste taká stále, študenti o tom vedia a veria vám,“ povedala predsedníčka Študentského parlamentu Katarína Valúchová.

Podujatie hudobne spestrili svojim vystúpením Zuzana Orgoníková a Leo Krišák z Centra voľného času a podujatím hudobne sprevádzal aj Ondrej Hluchý, učiteľ zo Základnej umeleckej školy v Senici.

Na záver absolvovali ocenení študenti krátku prehliadku archeologickej časti senického múzea, ktorou ich sprevádzal kurátor Tomáš Motus. Zástupcovia samosprávy, CVČ Stonožka a škôl zatiaľ absolvovali pracovné stretnutie s koordinátorkou pre mládež pre Trnavský kraj Michaelou Koprdovou z Iuventy a predsedom Rady mládeže Trnavského kraja Dušanom Szabom nazvané Inšpirácia z Iuventy a Rady mládeže, kde sa rozprávalo nielen o pripravovanom decembrovom workshope pre senických študentov.

OCENENÍ ŠTUDENTI MESTA ZA ROK 2021:

Gymnázium L. Novomeského Senica

Alexandra Bobotová - všestranne nadaná študentka oktávy, ktorá vyniká v spoločenskovedných i prírodovedných predmetoch. Nadpriemerná jazyková inteligencia, spisovateľský talent, tvorivosť a cit pre žurnalistiku ju predurčili na úspechy v štylistických autorských súťažiach, v prednese umeleckej poézie i prózy a v olympiádach. Gymnázium reprezentovala štyri roky na olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry: v krajskom kole získala dvakrát prvé a jedenkrát druhé miesto, dvakrát postúpila do celoslovenského kola. Bola ocenená v štylistických súťažiach Škultétyho rečňovanky, Slovo, Hodžov novinový článok, Mladá slovenská poviedka. Pôsobila v redakčnej rade školského časopisu GymSen, organizovala a moderovala akciu Gympel má talent a školské rozhlasové vysielanie. Je to aktívna dobrovoľníčka s veľkým snom byť dobrou lekárkou – žiť pre ľudí a pomáhať im.

Juraj Chábela - počítačová grafika, cestovanie, fotografovanie, anglický jazyk, umenie, programovanie, dizajn, história - so zameraním na dejiny 2. svetovej vojny, dejiny USA a dejiny 20. storočia, politológia, bejzbal..., to sú prioritné záujmy študenta oktávy. Každý školský rok absolvoval štúdium s priemerom 1,00, k úspechom pripojil dve bronzové medaily v krajskom kole olympiády z anglického jazyka a ročný študijný pobyt v USA. Štyri roky pôsobí ako grafický redaktor školského časopisu GymSen, ktorý sa aj vďaka počítačovej grafike transformoval na moderný lifestylový časopis zameraný na film, literatúru, hudbu a kultúru. Aktívny a cool mladý chalan.

Jozef Pukančík - je žiakom 4. A. Talentovaný študent, ktorý na sebe vytrvalo pracuje. Od prvého ročníka reprezentuje školu na olympiádach, najväčšie úspechy má vo francúzskom jazyku. Každoročne sa zúčastňuje školského aj krajského kola olympiády vo francúzštine. Už po minulé roky sa v krajskom kole olympiády umiestňoval na pekných druhých a tretích miestach, ale v školskom roku 2020/21 krajské kolo vyhral. Postúpil do celoštátneho kola (jún 2021), kde získal striebornú medailu v kategórii 2C. Je to veľký úspech nielen preto, že to je najťažšia kategória, ale aj preto, že to bol jubilejný 30. ročník. Celoštátna odborná komisia OFJ ho spolu s ďalšími štyrmi študentmi z celého Slovenska vybrala do medzinárodného kola, ktoré sa uskutoční v decembri 2021. Blahoželáme.

Obchodná akadémia Senica

Lenka Leitnerová – maturantka na bilingválnom odbore, má vynikajúci prospech. Pravidelne sa zúčastňuje na súťažiach z predmetu písomná a elektronická komunikácia (kategórie: spracovanie informácií na počítači - wordprocessing, úprava textu pomocou korektorských značiek). Jej výrazným úspechom bolo prebojovanie sa do celoslovenského kola. Lenka je aktívna v triednom kolektíve, je predsedníčkou triedy. Je aktívnou účastníčkou tvorivých dielní, ktoré sa pravidelne organizujú v rámci bilingválneho odboru. Je aktívna v študentskej rade. Zaujíma sa o svoje okolie, má otvorenú myseľ a srdce a je vždy ochotná pomôcť.

Zuzana Jašová – je maturantkou na bilingválnom odbore s vynikajúcimi študijnými výsledkami. Dlhodobo a pravidelne sa zúčastňuje súťaží v rýchlostnom písaní na počítači a reprezentuje našu školu v okresných, krajských, celoslovenských aj medzinárodných súťažiach, kde dosahuje výborné výsledky. Aktívne sa zúčastňuje na organizácii tvorivých dielní v rámci bilingválneho odboru a pomáha propagovať našu školu v meste i okrese. Vo svojom voľnom čase sa venuje hre na klavíri. Je spoľahlivá, empatická, priateľská a skromná.

Ema Brandysová – maturantka Ema má vynikajúci prospech. Aktívne sa venuje tvorbe školského časopisu EKO. Píše vlastné články, tvorí ankety, spracúva zaujímavé informácie a dáva im atraktívnu podobu, ktorá zaujme mladých čitateľov. Ema tvorí aj grafickú stránku časopisu. S grafickým programom sa naučila pracovať sama. Tvorba grafiky časopisu je zdĺhavá a náročná činnosť a škola oceňuje Emino zanietenie a ochotu. Ema má nadanie pre jazyky, školu reprezentuje na olympiádach z angličtiny a nemčiny a ako voliteľný predmet si zvolila ruský jazyk. Ema je dlhoročnou členkou tanečnej skupiny moderných tancov a vo voľnom čase rada číta, kreslí, športuje a počúva hudbu.

Simona Dojčárová – maturantka Simona je aktívna v triednom kolektíve, má výborné organizačné a líderské schopnosti, je predsedníčkou triedy. Je členkou študentskej rady, kde patrí medzi najaktívnejších členov. Podieľa sa na organizácii školských aktivít, tvorí nástenky, je vždy ochotná pomôcť s každou činnosťou, ktorú je v študentskej rade potrebné vykonať. Vytvorila vlastnú školskú rozhlasovú reláciu, zameranú na zaujímavé medzinárodné dni. Obsah relácie tvorí sama a sama ho aj prezentuje školskom rozhlase. Pomáha šíriť osvetu a dôležité informácie medzi mládežou. Zúčastňuje sa dobrovoľníckych aktivít v Senica 2.0. Vo voľnom čase rada tancuje a chodí na výlety. Jej veľkým snom je stať sa moderátorkou.

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica

Simona Kodajová - je žiačkou 3. E triedy v odbore obchodný pracovník. Simona je manuálne zručná a dosahuje výborné výsledky vo svojom odbore. Je bystrá, samostatná a nechýba jej kreativita, potrebná v danom odbore. So svojou tvorivosťou a umom sa uplatnila na medzinárodnej súťaži ENERSOL. Prvýkrát s témou Recyklované umenie vyhrala druhé miesto v krajskom kole. V školskom roku 2020/2021 aplikovala svoje kreatívne umenie vo vytvorení spoločenskej hry „Stolové hry“ z recyklovaného materiálu, za ktoré získala prvé miesto v krajskom kole a druhé miesto v celoslovenskom kole. Okrem toho sa zúčastnila celosvetovej súťaže v BOZP. Je v kolektíve obľúbená a v škole vieme, že neodmietne žiadnu aktivitu.

Olívia Dóková - naša bývalá žiačka z odboru kaderník, v súčasnosti opäť naša prváčka nadstavbárka 1. G v odbore podnikanie v remeslách a službách. V predchádzajúcom odbore ju majsterky hodnotili ako jednu z najšikovnejších žiačok v odbore. Prišla k nám z umeleckej školy v Bratislave a boli sme za to vďační, pretože je šikovná, cieľavedomá a precízna. Na školských súťažiach tvorila najlepšie diela. Napriek pandemickej situácii, ktorá komplikovala všetky súťaže tohto typu, sa minulý rok zúčastnila súťaže na tému „Romantický účes z dlhých vlasov.“ Je kreatívna a má už svoj okruh zákazníkov, ktorí jej plne dôverujú. V budúcnosti sa chce venovať predlžovaniu vlasov a brazílskemu keratínu. Vo voľnom čase sa venuje kresleniu a športu.

Patrik Chalupa - žiak 3. C triedy v odbore murár. Odbor si vybral podľa svojho skutočného záujmu a už v prvom ročníku prejavil svoje schopnosti a nadanie v súťaži MAPEI MLADÝM, kde vyhral prvé miesto. Predviedol svoje manuálne zručnosti už ako nováčik v odbore. V škole dosahuje veľmi dobré výsledky aj ako usilovný pracant na praxi. Mimo školy sa venuje dobrovoľnému hasičstvu, pre ktoré je mimoriadne zapálený. Okrem toho sa veľmi rád aktivizuje v Senica 2.0, venuje sa dobrovoľníctvu a tiež starostlivosti o svojho brata. Je vtipný a v kolektíve obľúbený. Triedna učiteľka vie, že sa na neho môže v každom ohľade spoľahnúť a veľmi si cení jeho dochádzku a charakter.

Súkromná stredná odborná škola podnikania Senica

Jakub Závodný - veselý, ambiciózny, obľúbený spolužiak, študent 3. ročníka - odbor informačné systémy a služby. Okrem školských povinností sa venuje i športovej príprave v Klube silového trojboja Senica. Školu i Slovensko reprezentoval na mnohých súťažiach, z ktorých si odniesol celú nádielku medailí. Veľmi cenné je umiestnenie na Majstrovstvách Slovenska v silovom trojboji dorastencov a juniorov 2021, kde získal zlatú medailu a dosiahol slovenský rekord v kategórii dorastencov +120 v tlaku na lavičke - 185 kg. Na majstrovstvách Európy získal dve zlaté a dve strieborné medaily. V Rumunsku, na majstrovstvách sveta, získal vo svojej váhovej kategórii výborné štvrté miesto výkonom 630 kg v trojboji. V individuálnych disciplínach si vybojoval striebro v tlaku na lavičke za 190 kg a bronz v mŕtvom ťahu za 210 kg. Svojím prístupom ku školským a športovým povinnostiam môže byť vzorom všetkým športovcom vo svojom veku.

Natália Žáková - je žiačkou 4. B triedy, študuje odbor informačné systémy a služby. Zodpovedná, pracovitá, ambiciózna milá maturantka, ktorá je vždy tam, kde ju niekto potrebuje. Je pravou rukou triednej učiteľky, vybaví, zariadi, zorganizuje v triede všetko, čo treba. Spolužiaci neraz využijú jej pomoc i pri doučovaní. Svoje vedomosti z nemeckého jazyka prezentuje na olympiádach, praktické znalosti preukazuje tvorbou jedinečných prezentácií určených na reprezentáciu školy. Školu zviditeľnila výtvarnou prácou v súťaži Svet očami teenagerov. Aktívne pracuje v študentskej firme na pozícii vedúceho pracovníka pre marketing. Ako členka združenia Senica 2.0 sa každoročne zúčastňuje na Týždni dobrovoľníctva, Challenge day, hier pre deti..., každoročne ju vidíte na Míle pre mamu, Senobraní, Dni Zeme... Zapája sa tiež do zbierok Biela pastelka a Hodina deťom. Svojou zodpovednosťou a prístupom k práci, učiteľom a spolužiakom je vzorom pre ostatných.

logo_itre.svg logo_unia.svg