Hore ↑

31.03.2022

OCEŇOVANIE PEDAGOGICKÝCH A KULTÚRNYCH PRACOVNÍKOV

Po takmer dvojročnej odmlke sa uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie, prostredníctvom ktorého mesto Senica oceňuje pedagogických a kultúrnych pracovníkov. Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti pri MsZ Senica tento rok na základe nominácií jednotlivých škôl a senickej galérie navrhla na ocenenie devätnásť pedagogičiek materských, základných i stredných škôl mesta Senica, pedagogičky spojenej i umeleckej školy, kultúrnu pracovníčku Záhorskej galérie Jána Mudrocha, dlhoročné kronikárky mesta, koordinátorku študentského parlamentu, ktorý si v tomto roku pripomína dvadsiate výročie založenia a 92-ročného pedagóga, literáta a archeológa.
Podujatím, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch spoločenskej sály mestského múzea, sprevádzala pedagogička a členka Zboru pre občianske záležitosti Beáta Kádeková, o hudobné vystúpenia sa postarala ZUŠ Senica. Ocenení sa zapísali do pamätnej knihy mesta a zároveň si z rúk primátora mesta Senica Martina Džačovského a predsedu komisie pre vzdelávanie Petra Pastuchu prevzali pamätný list, hand-made hlinený výrobok klientov mestského zariadenia sociálnych služieb a vstupenku na koncert Slovenskej filharmónie podľa vlastného výberu. „Ďakujem vám, že ste prijali naše pozvanie na dnešné slávnostné stretnutie, želám vám hlavne veľa zdravia, mnoho radosti z práce a dosiahnutých výsledkov, dobrých, pozorných a premýšľavých žiakov, vďačné publikum, podnetné a tvorivé pracovné prostredie,“ poprial oceneným pedagogickým a kultúrnym pracovníkom v príhovore primátor mesta.

Charakteristiky ocenených osobností z oblasti pedagogiky a kultúry

1. Anna Antálková
Ocenená pani učiteľka pracuje ako pedagogička v Základnej umeleckej škole Senica ako vyučujúca tunajšieho tanečného odboru. Už viac ako 40 rokov sa venuje práci s deťmi a mládežou. Svoje odborné nadšenie a láskavý prístup venuje svojim zverencom nielen počas pracovnej doby, ale i vo svojom voľnom čase, počas víkendov či dovoleniek. Je vedúcou osobnosťou známej tanečnej skupiny SCREAM, ktorá oslávila už svoje 28. výročie. A práve toľko rokov ju Anna Antálková vedie. Vďaka nej získala spomínaná tanečná skupina nespočetné množstvo ocenení a víťazstiev nielen na Slovensku, ale i v rámci Európy či na celosvetových pódiách. Anna Antálková so svojou tanečnou skupinou úspešne reprezentuje nielen ZUŠ Senica, ale dobré meno šíri mestu Senica, celému regiónu i Slovensku. Pedagogickú osobnosť Anny Antálkovej charakterizuje jej trpezlivá práca s najmenšími detičkami i obetavá a chápajúca triezvosť pri práci so staršou mládežou. Je nesmierne pracovitá, ústretová, deti ju vnímajú ako svoju druhú mamu.


2. Oľga Ághová
Pracuje v Spojenej škole pre deti s mentálnym a viacnásobným postihnutím obdivuhodných 48 rokov. Pôsobila najprv ako vychovávateľka, učiteľka, neskôr zástupkyňa riaditeľa. Stála pri zrode Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré je zložkou Spojenej školy a kde ako špeciálny pedagóg pracuje dodnes. Jej dôsledná práca a profesionálna komunikácia zabezpečuje okrem iného i prvý kontakt s deťmi a ich rodičmi. Robí z veľkej časti školu školou vyhľadávanou pre svoju kvalitu, kde sa vzdelávajú „inak obdarené deti“ deti od 3 rokov po dospelosť. Pani Oľga Ághová pracuje pre deti s mentálnym a viacnásobným postihnutím od svojich osemnástich rokov. Stála tiež pri zrode Špeciálnej materskej školy pre drobcov so zdravotným znevýhodnením a mentálnym postihnutím a Praktickej školy, ktorá je typom strednej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím. Pani Ághová poskytuje poradenstvo i pedagogickým a odborným zamestnancom školy, odovzdáva svoje vedomosti a cenné skúsenosti prostredníctvom aktualizačného vzdelávania a osobných konzultácií. Pre žiakov, ale i kolegov, postupne prichádzajúcich do kolektívu v škole býva dobrým radcom a príkladom, že precízna a poctivá práca dokáže skutočne zázraky. Pani učiteľka Ághová našla vo svojej práci záľubu, vkladá do nej nielen svoje úsilie, ale i srdce.

3. Jana Báňayová
Riaditeľstvo ZUŠ Senica navrhuje pani učiteľku za jej inovatívnu pedagogickú a metodickú prácu v literárno-dramatickom odbore ZUŠ Senica. Svojim tvorivým prístupom, cieľavedomosťou, ale aj prirodzenou schopnosťou získať si kolektív žiakov dosahuje vynikajúce výsledky v celoslovenských recitačných súťažiach. Nebojí sa nových výziev v oblasti inscenovanej fotografie alebo krátkych filmov, s ktorými získali žiačky pod jej pedagogickým vedením ocenenie na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2021.
Napriek jej krátkemu pôsobeniu v ZUŠ je pedagógom, ktorý sa vždy s elánom a ochotou zapojí do medziodborových aktivít školy. Jej spolupráca so Záhorskou knižnicou a inými inštitúciami mesta Senica je inšpiratívna, zaujímavá pre širokú verejnosť, aj pre žiakov.

4. Kornélia Bendová
Pani učiteľka Kornélia Bendová pracuje v MŠ Senica, elokované pracovisko na Robotníckej ulici už 41 rokov. Aktívne sa podieľa na zabezpečovaní vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít. Pani učiteľka dbá o rozširovanie svojich odborných spôsobilostí, z ktorých poznatky využíva pri práci s deťmi, no rada sa s nimi podelí i so svojimi kolegyňami. Svojou prívetivosťou a otvorenosťou vo vzťahoch a premysleným konaním vytvára priaznivú atmosféru v triede i klímu na pracovisku. Je vyrovnaná osobnosť, v kolektíve detí aj zamestnancov veľmi obľúbená – a dnes jej bývalí zverenci privádzajú do triedy svoje ratolesti. Deti v škôlke sa menia, ale pani učiteľka Nelka zostáva aj po rokoch milá a prívetivá.

5. Mária Haslová, Anna Maximová
Tento dámsky tandem vytváral od roku 1999 (teda viac ako dvadsať rokov) kroniku a fotokroniku mesta Senica. Aj vďaka ich zodpovednej práci sú jednotlivé knihy mestskej kroniky ozajstným zrkadlom života a diania v Senici. Zápisy do kroniky mesta sa vykonávajú v pravidelných jednoročných intervaloch. Dokumentujú spoločensko-politický a hospodársky vývoj mesta a sú bezprostredným a hodnoverným svedectvom o dobe, ktorá sa žila a ľuďoch, ktorí tu pôsobili a ovplyvnili dianie v meste. V roku 2009 mesto Senica získalo vďaka poctivej a precíznej práci oboch kronikárok v celoslovenskej súťaži Slovenská kronika čestné uznanie v kategórii kronika mesta – okresné mesto.

6. Monika Hladíková
Pracuje v Obchodnej akadémii v Senici ako učiteľka odborných ekonomických predmetov už viac ako dvadsať rokov. Zameriava sa najmä na ekonomiku, hospodárske výpočty a štatistiku, kde pripravuje študentov na maturitné skúšky i do praktického života. Podieľa sa na obsahovej i organizačnej príprave teoretickej časti maturitnej skúšky. Vyhľadáva talenty, ktoré pripravuje na Ekonomickú a Finančnú olympiádu. V tejto oblasti dosahujú jej študenti veľmi dobré umiestnenia i v celoslovenských kolách. Veľmi zodpovedne zastáva funkciu koordinátorky maturitných skúšok. V tejto pozícii riadi a usmerňuje prácu učiteľov i študentov v rámci prípravy na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky. Pedagogickú osobnosť Ing. Moniky Hladíkovej charakterizuje jej trpezlivá práca so študentami a nadšenie nielen počas vyučovacieho procesu, ale i v rámci mimoškolských aktivít.

7. Zdenka Chlapečková
V Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici pracuje od roku 2008. V priebehu štrnástich rokov svojho pôsobenia v tejto kultúrnej inštitúcii zastrešovala širší okruh pracovných činností. Odborná práca v oblasti zverejňovania zmlúv v centrálnom registri, vedenie účtovníctva pokladne, ako aj zabezpečovanie a usmerňovanie správy registratúry a registratúrneho strediska. Tieto odborné pracovné činnosti dopĺňa kreatívnou aktivitou na pozícii lektorky. Sprevádzaním návštevníkov galérie na aktuálnych výstavách spolu s pútavým výkladom jednotlivých umeleckých diel pozitívne ovplyvňuje vnímanie výtvarného umenia u širokej verejnosti. Svojou dlhoročnou pôsobnosťou a oduševnenou aktivitou v Záhorskej galérii prispieva k rozvoju kultúrnych hodnôt nielen v oblasti odbornej lektorskej práce. Oceňujeme jej prínos v rámci inovatívneho prístupu k vzdelávaniu detí i mládeže.

8. Anna Kičková
Mimoriadne dôležitou, motivujúcou, radiacou a nápomocnou učiteľkou, hodnou ocenenia po dvoch rokoch náročnej pedagogickej práce “na diaľku“ je pani učiteľka Anna Kičková. Je učiteľkou biológie a etickej výchovy v ZŠ Sadová ulica viac ako dve desiatky rokov, kde nastúpila ako čerstvá absolventka pedagogickej fakulty a ostala jej verná dodnes. Pre žiakov pripravuje dobrodružné hodiny biológie, vie nadchnúť žiakov pre dianie v prírode. Dáva žiakom možnosť bádať, zisťovať, uvažovať, a tým zažívať pocit úspechu dosiahnutého vlastnou prácou a osobným pričinením samotného žiaka. Každoročne dosahuje výborné výsledky na okresných i krajských kolách biologickej olympiády. V rámci hodín etiky úzko spolupracuje so školskou psychologičkou, pomáha deťom prejsť ťažkým obdobím dospievania, kde často obyčajný ľudský záujem pohladí detskú dušu a nasmeruje na správnu cestu. Polovicu svojho profesionálneho života venuje vedúcej pedagogickej pozícii zástupkyne riaditeľky školy na druhom stupni. Anička je pracovitá, spoľahlivá, zodpovedná, vždy usmiata a nevie nikomu povedať nie. Vďaka jej vysokému pracovnému nasadeniu škola zvláda mnohé pedagogické výzvy. Pani Anne Kičkovej patrí veľké spoločné ĎAKUJEME – za všetkých žiakov i pedagógov Základnej školy na Sadovej ulici v Senici.

9. Dana Kopecká
Študentský parlament mesta Senica navrhol na ocenenie pani Danu Kopeckú za jej dlhoročnú koordináciu a vedenie študentského parlamentu v meste. Jej pozitívna energia a nadšenie dokáže priam strhnúť davy. Každý v Seničan ju pozná a jej rukami prešli desiatky, ak nie stovky detí, študentov aj dospelých. Píše, učí, spieva, organizuje, vybavuje, stará sa o druhých. Slovo oddych nepozná. Už dvadsať rokov s ňou študentský parlament rastie a rozvíja mladú generáciu. Každého jedného bývalého „parlamenťáka“ nejakým spôsobom ovplyvnila v tom najlepšom slova zmysle. Ak by sme sa pozreli na súčasné životy všetkých jej bývalých "zverencov", sú to dnes úspešní mladí ľudia, ktorí majú rozhľad, vzdelanie, prácu a vo svete sa vôbec nestratia. A hlavne pre každého bolo obdobie pôsobenia v parlamente práve aj vďaka jej charizmatickej osobnosti nezabudnuteľným, inšpiratívnym a formujúcim obdobím života.

10. Marcela Macková
Pani učiteľka v Základnej škole na Komenského ulici v Senici pracuje šesť rokov. Pre prácu v školstve sa rozhodla až v roku 2015 po niekoľkoročnej práci v nadnárodných spoločnostiach v oblasti marketingu. Stal sa z nej zapálený pedagóg, ktorý svoju prácu robí s radosťou. Deťom sa venuje nielen vo vyučovacom procese, ale aj mimo neho. Ako triedna učiteľka je veľmi obľúbená. Organizačné schopnosti, tvorivý prístup a originalitu využíva pri plánovaní a realizovaní množstva rôznych školských akcií a podujatí. Jej nápad organizovať Vianočné trhy nadchol žiakov, učiteľov aj rodičov a stal sa pravidelnou súčasťou života školy. Finančný výťažok týchto akcií je venovaný na dobročinné účely: psí útulok, Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, príspevok pre spolužiačku, pomoc škole v Hodoníne postihnutej tornádom. Ako učiteľka anglického jazyka pripravuje žiakov na súťaže z tohto predmetu. Výsledkom jej práce sú úspešní riešitelia a umiestnenia žiakov v okresnom kole. Vedie športový krúžok, krúžok anglického jazyka, je vedúcou predmetovej komisie cudzích jazykov a tento školský rok pracuje pod jej vedením veľmi úspešne aj školský parlament.


11. Petra Machatová
Pôsobí v ZŠ V. Paulínyho Tótha od roku 2015. Pani učiteľka má veľmi kladný vzťah k žiakom a jej primerane prísny a pragmatický prístup ku svojim povinnostiam a zároveň k povinnostiam žiakov ju predurčuje dosahovať výborné výsledky. Ako spoľahlivá vedúca predmetovej komisie spoločensko-vedných predmetov v oblasti anglického jazyka veľmi odborne a na vysokej úrovni zastrešuje a koordinuje metodickú problematiku na II. stupni. Pod palcom má aj agendu výberu správnych a primeraných učebníc z AJ. Okrem toho pravidelne a úspešne pripravuje svojich žiakov na olympiádu anglického jazyka, kde každoročne dosahuje popredné priečky na okresnej i krajskej úrovni súťaže. Aj druhému predmetu zo svojej kombinácii – nemeckému jazyku – sa rovnako aktívne venuje. Spomenúť treba hlavne jej spolupodieľanie sa na realizácii cezhraničného projektu BIG SK-AT Interreg, ktorý v súčinnosti s Mestom Senica realizuje vyučovanie nemeckého jazyka u žiakov na 1. stupni a v materských školách v meste.

12. Zlata Mudrochová
Pracuje v Obchodnej akadémii v Senici ako učiteľka odborných ekonomických predmetov už viac ako 20 rokov. Študentov pripravuje na maturitné skúšky i do praktického života. Podieľa sa na obsahovej i organizačnej príprave teoretickej a praktickej časti maturitnej skúšky. Práci so študentami sa venuje nielen počas svojej pracovnej doby, ale i vo svojom voľnom čase, v rámci mimoškolských aktivít. Školu i žiakov pravidelne zapája do rôznych environmentálnych projektov, vedie žiakov ku kreativite, samostatnosti, kritickému mysleniu i objektívnemu hodnoteniu reálnych situácií. Pani učiteľka v tomto školskom roku opäť úspešne zapojila školu do projektu Erasmus plus. Žiaci sa zúčastnia odbornej stáži v zahraničí, kde si rozšíria svoje odborné a najmä jazykové kompetencie. Pedagogická zručnosť Ing. Zlaty Mudrochovej sa prejavuje v jej každodennej učiteľskej rutine, do ktorej vnáša cit, ústretovosť, nadhľad, optimizmus a samozrejme odbornosť.

13. Michal Schmidt
Pedagóg, literát, archeológ, patriot... Nezvyčajne tvorivá osobnosť. Počas svojho života sa stal inšpiráciou pre stovky študentov ktorých vyučoval ako stredoškolský pedagóg. V roku 1959 sa stal pedagogickým zástupcom riaditeľa Jedenásťročnej strednej školy v Senici. Okrem pedagogického vedenia sa v tej dobe zasadil o vybudovanie športového areálu či odborných učební. Organizoval krúžky ochrany prírody, športové krúžky a bol spoluzakladateľom Skautskej organizácie. Za svoju literárnu činnosť získal niekoľko ocenení, píše prózu, poéziu, divadelné hry, eseje, odborné články. Bol blízkym priateľom a spolupracovníkom pána Vladimíra Jamárika, s ktorým sa venoval výskumu histórie mesta a archeologickým výskumom. Svoje poznatky spoločne publikovali vo vlastnom vlastivednom časopise Senický okres. Je čestným členom Klubu priateľov histórie v Senici. Bol pedagógom, ktorého práca nekončila zazvonením v škole, ale pokračovala nezištne na poli vzdelávania, výskumu histórie, literárnej tvorby či publikačnej činnosti.

14. Miriam Suchovská
Mgr. Miriam Suchovská pracuje na senickom gymnáziu od roku 2009. Je skromná, milá, ústretová, ochotná pomôcť v každej situácii. Rovnaké vlastnosti ju vystihujú aj pri práci so študentami. Vyučuje anglický jazyk a francúzsky jazyk, rozšírila si aprobáciu aj na ruský jazyk. Jej srdcovou záležitosťou je však francúzština, čo prinieslo zlaté ovocie – a to doslova. Jej študent francúzštiny, Jožko Pukančík, bol v roku 2021 účastníkom medzinárodného kola Olympiády vo francúzskom jazyku, kde v písomnej skúške jednotlivcov v kategórii C1 získal zlatú medailu, zároveň historicky prvú medailu na tejto olympiáde pre Slovensko. Prvenstvo si obhájil v konkurencii sto účastníkov z dvasiatich krajín sveta. Pre Mirku to bola veľká motivácia a obrovský prílev energie do ďalšej práce. Škola jej aj touto cestou ďakuje a vyjadruje uznanie a obdiv.

15. Lenka Španková
Pôsobí v ZŠ na ulici V. Paulínyho Tótha od roku 1998 ako učiteľka prvého stupňa. Pani učiteľka má kladný vzťah k žiakom, čo sa prejavuje v jej práci ako obľúbenej triednej učiteľky nielen u žiakov, ale aj u rodičov. Jej empatický, ľudský a poctivý prístup k svojim povinnostiam a zároveň k povinnostiam žiakov ju predurčuje dosahovať výborné výsledky. Vždy, keď odovzdáva žiakov na druhý stupeň, sú výborne pripravení, čo sa premieta aj vo výsledkoch Testovania 5, v ktorom spomínaná ZŠ dosahuje výborné a nadpriemerné výsledky. Škola si pani učiteľku cení aj v oblasti výtvarného umenia, estetického prostredia a výzdoby školy ako takej. Spoločne so svojimi žiakmi každoročne získava vo výtvarných súťažiach rôzne ocenenia – a to v regionálnych či celoštátnych kolách. A estetická výzdoba spoločných školských priestorov je jej tou najlepšou vizitkou.

16. Lenka Špotáková
Je pedagóg „telom i dušou“ s 23-ročnou praxou. Pracuje v Elokovanom pracovisku M. Bartoňa – v Čáčove. Byť pedagógom znamená pre ňu šťastie, radosť, a to sa odráža i na výsledkoch jej práce. Trpezlivá, spoľahlivá, ústretová a stále aktívna. Práve pre tieto vlastnosti je v pedagogickom kolektíve i medzi deťmi obľúbená. K svojej práci pristupuje zodpovedne, dbá o rozširovanie svojich odborných vedomostí. S deťmi sa úspešne zapája do rôznych výtvarných súťaží. Na skvalitnenie edukačného procesu využíva inovatívne metódy, ktoré komplexne rozvíjajú osobnosť detí. Materskú školu prezentuje aj rozvíjaním povedomia detí predškolského veku o ľudových tradíciách nášho regiónu. Je kreatívna, a svoju kreativitu vo veľkej miere využíva i pri výrobe vlastných učebných pomôcok.

17. Malvína Štefancová
Je dlhé roky pevnou súčasťou pedagogického zboru v ZŠ v spoločnom školskom zariadení ZŠ s MŠ na ulici J. Mudrocha. Skúsená a erudovaná učiteľka anglického jazyka a dejepisu. Školská poradkyňa s prislúchajúcim odborným vzdelaním, ktorá sa snaží žiakov usmerniť a pomôcť im i rodičom pri vhodnom výbere svojho budúceho povolania – strednej školy. Výchovná poradkyňa s dlhoročnými skúsenosťami. Je to skvelá triedna učiteľka, ktorá vie svojich zverencov pochopiť, povzbudiť a žiacky kolektív stmeliť. Citlivá v prístupe ku všetkým žiakom. Kolegyňa, ktorá pozná vtip a s príslovečným humorom vie akúkoľvek situáciu racionálne a rýchlo vyhodnotiť a glosovať. Ochotná vždy poradiť, pomôcť, povzbudiť.

18. Jana Štefková
Učiteľstvo je nielen povolaním, je predovšetkým krásnym a jedinečným poslaním. Týmto poslaním sa môže hrdiť pani učiteľka Jana Štefková. Predprimárnemu vzdelávaniu detí sa venuje s láskou a obetavosťou 32 rokov. Pracuje v Elokovanom pracovisku Komenského ulica, kde v roku 2020 vykonávala počas troch mesiacov funkciu zástupkyne riaditeľky. Deťom odovzdáva nielen vedomosti, ale aj kus seba. Podporuje ich osobnostný rozvoj vo všetkých oblastiach, rozvíja ich schopnosti a zručnosti, utvára v nich predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripravuje ich na život v spoločnosti. Je empatická a k plneniu pracovných povinností pristupuje s veľkou mierou zodpovednosti a kreativity. Nezabúda na prehlbovanie svojich vedomostí, ktoré potom naplno vo svojej práci využíva.

logo_itre.svg logo_unia.svg